Industri Steam Tidning Fan Fan
Engelsk flagga Kroatisk flagga Svensk flagga

Valid 
XHTML 1.0 Transitional

AGENTSKAP PÅ NYA MARKNADER

SVEA KANAL representerar idag ett mindre antal Skandinaviska teknikföretag på västra Balkan. Dessa företag har innovativa tekniker för energieffektivisering och positiv miljö påverkan. Genom vårt långsiktiga engagemang vill vi både bygga kvalitativa relationer och gedigen kunskap om sektorerna.

Nya agenturer och samarbeten är alltid välkomna att diskussutera.


SVEA KANALS NÄTVERK OCH DATABAS

Svea Kanal har under snart tre år byggt en kvalitativ databas genom personliga kontakter där det i huvudsak finns två plattformar:

3pixlar Land – industrier, kraftverk, raffinaderier, m fl.
3pixlar Marin – skeppsvarv, rederier, förvaltare

Vi har främst etablerat relationer med tekniskchef, investeringschef samt underhållschef inom nedanstående sektorer.

Kraftvärmeverk

I regionen finns huvudsakligen kol- och oljeeldade kraftverk för el- och värmeproduktion. Kolet är huvudsakligen lignit och oljan är mazut. Vi har upparbetade nära kontakter med ett 20-tal verk. Anläggningarna är på mellan 100-600 MW. Privatisering pågår med ett stort ryskt och tjeckiskt intresse.

Fjärrvärmeverk

Fjärrvärmeverk finns i stor omfattning i Serbien och Bosnien-Herzegovina. I stort sett samtliga är oljeeldade och flertalet är i behov av upprustning. Projektering pågår på många håll för att växla till biobränsle samt allmän uppgradering av anläggningarna samt utbyggnad av nätet. Vi har ca 25 företag i vår databas, varav flertalet har mellan 5-10 anläggningar.

Raffinaderier

Det finns ett konsortium per land och de har 2-4 raffinaderier per konsortium. Vi har kontakter på investerings- och underhållavdelningarna samt enskilt ansvariga för olika processteg. Privatiseringen är på intåg och till viss del även initierad.

Träindustri

Sågverk, parkett- och möbeltillverkande industri utgör huvuddelen av den träindustri vi har kontakt med. Drygt 60 stycken är representerade i databasen. Dessa finns främst geografiskt lokaliserade i Slovenien, Bosnien, Serbien och nordöstra Kroatien.

övrig industri

Här inkluderas papper & massa, metall framställning, cementproducenter, bryggerier, kemisk process samt tillverkning av textil och mat. Gas, olja och mazut är de vanligaste bränslena för dessa industrier. Generell pågår en modernisering av faciliteterna för att uppnå ökad kvalitet på producerade produkter. Produktionen tillgodoser en ökande inhemsk marknad så väl som den ökande exportmarknaden. Exporten förväntas öka i takt med den ökade produktkvaliteten.

Panntillverkare

Panntillverkarna i regionen håller en hög standard och många av dem har en omfattande export. Databasen innehåller totalt 14 stycken, innefattande serieproduktion av mindre panntyper samt skräddarsydda lösningar för större pannor. Fokus nu är bioeldade pannor och avfallsförbränning.

Projekteringskontor

Projekteringskontor i samtliga länder i territoriet har hög arbetsbelastning. Dels på grund av omställning av bränsleanvändning, dels på grund av adaption till fjärrvärme produktion. Det finns ett 40-tal konstruktions och projekteringsföretag i vår kontaktlista.

Varvsindustri

Inom denna sektor avses varv, redare, skeppsägare, fartygsförvaltare och motortillverkare samt firmor specialiserade på projektering av underhåll och nybyggnationer. Aktiviteten är starkt koncentrerad till Kroatien men viss aktivitet finns även i Montenegro. Kroatien har 7 varv klassificerade som stora, 12 medelstora och 42 små varv. Varvstraditionen är gammal och stark i Kroatien, främst är det bulkfartyg som tillverkas. Ca 70 antal fartyg per år exporteras, bland annat till Marinvest Shipping AB som kontrakterat en serie om 10 syster fartyg i Split. Kontaktpersonerna i databasen är till exempel, ansvariga för rederiernas lokala representationskontor, tekniskinspektörer hos fartygsägarna eller projektledare på varv.

SVEA KANAL, Matice Dalmatinske 6, HR-23 000 Zadar, Tel/fax: +385 23 315957, Mail: office@sveakanal.com