Industri Steam Tidning Fan Fan
Engelsk flagga Kroatisk flagga Svensk flagga

Valid 
XHTML 1.0 Transitional

SVEA KANAL – ER KANAL TILL VÄSTRA BALKAN

Vår ambition är att vara den naturliga kanalen för små– och medelstora skandinaviska företag som vill närma sig en expansiv marknad. Regionen närmar sig EU medlemskap och genomgår just nu en snabb adaption vilket skapar intressanta och dynamiska förutsättningar för skandinaviska affärsintressen.

SVEA KANAL är ett svenskägt aktiebolag registrerat i Kroatien år 2005. Genom ett utvecklat nätverk, byggt på en gemensam språkbas över de 5 nationsgränserna, har verksamhet bedrivits i hela regionen.

SVEA KANAL bedriver verksamhet inom två områden – Affärsstöd och Agentskap.
Förhoppningen är att vår kunskap och erfarenhet ska komma er verksamhet tillgodo.

Affärsstöd

SVEA KANAL kan stötta ert företag vid intresse för regionen samt vid etablering på marknaden västra Balkan.
Vi kan bland annat stödja er med;

3pixlar Marknadsundersökningar – för såväl varor som tjänster,
3pixlar Tillverkning – kostnadseffektivt alternativ med god utvecklingspotential
3pixlar Match making – att finna distributörer, leverantörer, agenter och partners
3pixlar Etableringsstöd – bolagsregistrering, personalrekrytering, lokaler etc.
3pixlar Marknadsaktiviteter – sektorsriktade seminarier, work shops mm.
3pixlar Övrig konsultation – tullar, skatter, arbetsrätt, etc.

Vi jobbar även omvänt för att företag och övriga intressenter på västra Balkan skall finna och närma sig den skandinaviska marknaden.

Agentskap

SVEA KANAL är agent för skandinavisk energi– och miljöteknik. En intressant nisch då förutsättningarna på sikt är mycket gynnsamma. Skandinavisk teknik inom området har ett mycket högt anseende och behovet av ett effektivare och mer miljömässigt nyttjande av energiresurser är en av de högst prioriterade punkterna på agendan för framtiden. De fossilbränsle eldade pannorna projekteras nu i stor omfattning om för att klara framtida kravställning för energi effektivitet och emissionsnivåer.

SVEA KANAL är agent för ett antal teknikföretag med innovativa lösningar för miljö och energieffektivisering för el– och värmeproducerande verk, raffinaderier, träindustrier och varvsindustrin. Vi söker kontinueligt efter intressanta agenturer att komplettera vår teknikportfölj.

Vårt klientregister med mycket goda relationer till teknisk chef eller verkschefer inom ovanstående sektorer ger er en möjlighet till direkt access för era intressen. Detta kan nyttjas effektivt för t ex seminarier, riktade kundmöten, studieresor mm.

SVEA KANAL, Matice Dalmatinske 6, HR–23 000 Zadar, Tel/fax: +385 23 315957, Mail: office@sveakanal.com